ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge Process

คือวิธีการบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีการทางชีววิทยา โดยใช้แบคทีเรียพวกที่ใช้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย Activated Sludge Process เหมาะในการบำบัดได้น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

หลักการทำงานของระบบ ระบบ Activated Sludge โดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ บ่อหรือถังเติมอากาศ (Aeration Tank) และถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) โดย Waste Water จะถูกส่งเข้า Aeration Tank สภาวะภายใน Aeration Tank จะเติมอากาศในน้ำเสีย ช่วยให้มีสภาพที่ช่วยในการเติบโตต่อของจุลินทรีย์แบบแอโรบิค จุลินทรีย์เหล่านี้จะทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะไหลต่อไปยัง Sedimentation Tank เพื่อแยก Sludge ออกจากน้ำใส Sludge ที่แยกตัวอยู่ที่ก้นถังตกตะกอนส่วนหนึ่งจะถูกสูบกลับเข้าไปในถังเติมอากาศใหม่เพื่อรักษาความเข้มข้นของสลัดจ์ในถังเติมอากาศให้ได้ตามที่กำหนด และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นสลัดจ์ส่วนเกิน (Excess Sludge) ที่ต้องนำไปกำจัดต่อไป สำหรับ Treated Water-น้ำใส ส่วนบนจะสามารถนำไปบำบัดเพิ่มเติม หรือ เป็นน้ำทิ้งที่สามารถระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ แล้วแต่คุณภาพน้ำทิ้งที่จำเป็น

บำบัดน้ำเสีย บำบัดน้ำ บำบัดน้ำดี น้ำใสศึกษาข้อมูล Activated Sludge Process เพิ่มเติมได้ที่?http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/water/page_04e.htm